Hartwall Jaffa #jaffahetki -kilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Oy Hartwall Ab, PL 200, 00371 Helsinki (Jäljempänä ”Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 16 vuotta täyttäneet henkilöt.

3. Kilpailuaika

Kilpailu voimassa 23.4.2018 – 2.9.2018. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita päivityksiä ei oteta huomioon. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.

4. Kuinka osallistua kilpailuun

Kilpailuun voi osallistua julkaisemalla valokuvan yhdessä Hartwall Jaffa – tuotteiden kanssa Facebookissa tai Instagramissa hashtagilla #jaffahetki. Kilpailuun osallistuvat vain kuvat, jotka ovat julkisesti nähtävillä joko Facebookissa tai Instagramissa. Kampanjan piirin kuuluvat kaikki Hartwall Jaffa -tuotteet.

Hartwall Jaffa valitsee parhaan kuvan viikoittain, ja kilpailun voittajille ilmoitetaan yksityisviestillä Facebookissa tai Instagramissa. Päätöksestä ei voi valittaa.

5. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä menettelee henkilötietolain ja muun velvoittavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettujen henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä.

Henkilötietoja (osallistujien Facebook- ja Instagram-yhteystietoja ja ne hashtagilla #jaffahetki julkaistut kuvat, jotka katsotaan henkilötiedoiksi) säilytetään luottamuksellisina ja tietojen suojaus ja käsittelyn suojataso on toteutettu tarvittavin toimenpitein. Henkilötietoja ei käytetä eikä säilytetä 31.10.2018 jälkeen.

Järjestäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Järjestäjä ei myöskään luovuta tietoja kolmansille pois lukien viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä tai ehkäisyssä. Järjestäjä ei käytä henkilötietoja suoramakkinointiin.

Kilpailuun osallistujalla on Henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä oikeus näiden tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Markkinointi / Jaffa, Oy Hartwall Ab, Hiomotie 32, 00380 Helsinki.

Henkilötietojen käsittelystä on tarkemmat tiedot liitteenä olevassa Tietosuojaselosteessa.

6. Palkinnot

Kilpailun palkinnot ovat tuotepaketti Hartwall Jaffan bränditavaroita (palkinnon arvo yhteensä 91 €). Tuotepaketti sisältää Jaffa-tarjottimen, Jaffa-rantapyyhkeen ja Jaffa-collagepaidan. Tuotteet tulee tilata itsenäisesti verkkokaupasta osoitteesta www.jaffa.fi/kauppa voittokoodia hyödyntäen. Viimeinen mahdollinen päivä tilata tuotteet on 31.10.2018. Käyttämättä jääneitä voittokoodeja ei lunasteta takaisin tai vaihdeta toiseksi tuotteeksi.

7. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu

Kilpailuun osallistuvat vain kuvat, jotka ovat julkisesti nähtävillä joko Facebookissa tai Instagramissa.
Jos Järjestäjä huomaa käyttäjän osallistuneen tai yrittäneen osallistua vilpilliseen, laittomaan, epärehelliseen tai sopimattomaan toimintaan, se pidättää oikeuden ryhtyä parhaiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tietojen luovuttaminen asiaankuuluville viranomaisille tai muille henkilöille tai tahoille, joilla on laillinen oikeus kerätä kyseessä olevia tietoja sekä oikeustoimenpiteiden aloittaminen käyttäjää vastaan.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

8. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa eikä järjestäjä vastaa myöskään mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun.

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista, eikä internetliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei ole velvollinen sitoutumaan näihin sääntöihin force majeure –tapauksissa.
Järjestäjä ei myöskään vastaa Facebookin, Instagramin tai muun ulkopuolisen tahon järjestelmien eikä kolmansien osapuolten aiheuttamista ongelmista.

9. Palkinnon luovutus

Kilpailun voittajille ilmoitetaan yksityisviestillä Facebookissa tai Instagramissa. Kilpailun voittajat saavat voittokoodin, jonka avulla heidän tulee tilata voittamansa bränditavarat verkkokaupasta osoitteesta www.jaffa.fi/kauppa. Viimeinen mahdollinen päivä tilata tuotteet on 31.10.2018. Käyttämättä jääneitä voittokoodeja ei lunasteta takaisin tai vaihdeta toiseksi tuotteeksi.

10. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä.

11. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun edellä kohdassa 4 kerrotulla tavalla osanottajat hyväksyvät nämä kilpailun viralliset säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.

Tämä kilpailu ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä, tukema tai sponsoroima eikä se liity mitenkään Instagramiin tai Facebookiin. Osallistuja vapauttaa Facebookin ja Instagramin kaikista vastuista kilpailun osalta.

 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

 

REKISTERIN NIMI

Hartwall Jaffa #jaffahetki -kilpailun (jäljempänä ”jaffahetki-kilpailu”) osanottajat -tietosuojaseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJEN VASTAANOTTAJA

Oy Hartwall Ab, Osoite: Hiomotie 32, PL 200, 00371 Helsinki

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Oy Hartwall Ab / Jaffa Markkinointi Osoite: Hiomotie 32, PL 200, 00371 Helsinki

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon jaffahetki-kilpailuun osallistuvien henkilöiden (jäljempänä ”rekisteröidyt”) kanssa ja kilpailupalkintojen ilmoittamisesta voittajille.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) ja rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Jaffahetki-kilpailuun osallistuvilta kerätään seuraavat tiedot:

  • Facebook- ja/tai Instagram-yhteystiedot
  • henkilöiden itse hashtagilla #jaffahetki julkaisemat kuvat, jotka katsotaan henkilötiedoiksi

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTÄMISKRITEERIT

Henkilötietoja säilytetään korkeintaan 31.10.2018 saakka.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Facebookista ja Instagramista, jonne osallistujat ovat jakaneet julkisesti nähtäville kuvia hashtagilla #jaffahetki.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina ja tietojen suojaus ja käsittelyn suojataso on toteutettu tarvittavin toimenpitein.

 

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS TIEDON KORJAAMISEEN
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus tietojensa korjaamiseen. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Oy Hartwall Ab / Jaffa Markkinointi, Hiomotie 32, 00380 Helsinki.

 

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.