Tietosuoja

Verkkopalvelun käyttöehdot ja ilmoitukset

Tämän verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia sekä kussakin palvelussa (mm. kilpailut) mahdollisesti määriteltyjä lisäehtoja. Verkkosivusto ja -palvelut on tarkoitettu ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei muuta ole ilmoitettu. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia, mukaan lukien näihin mahdollisesti tehtävät muutokset. Hartwall varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja ja ilmoituksia.

Hartwall pidättää oikeuden puuttua sivustolla ilmeneviin väärinkäytöksiin. Hartwall voi poistaa tai estää sellaisen käyttäjän, jonka katsotaan käyttäytyneen sivustolla epäasianmukaisesti. Hartwall voi myös ryhtyä muihin rankaisutoimiin (esimerkiksi pelipisteiden poistaminen) käyttäjää kohtaan, jos tämän katsotaan käyttäytyneen sivustolla epäasianmukaisesti.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Verkkosivuston sisältö on suojattu suomalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla. Kaikenlainen verkkosivustossa olevan aineiston, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, elokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, kopioiminen, muokkaaminen, hyödyntäminen, tallentaminen ja jakelu on ankarasti kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Hartwall pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Verkkosivustolla esiintyvät Hartwall -liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit ovat Hartwallin tai mahdollisesti kolmannen tahon omaisuutta eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Hartwallin tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tämän verkkosivuston käyttö ei muodosta minkäänlaista käyttöoikeutta eikä oikeutta käyttää jotain verkkosivustossa esiintyvää tavaramerkkiä, tuote- tai palvelunimeä tai slogania ilman Hartwallin tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Linkit

Hartwall voi tarjota verkkosivustollaan linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Koska Hartwall ei voi valvoa tällaisia verkkosivustoja, Hartwall ei vastaa tällaisiin ulkoisiin sivustoihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen kautta. Hartwall ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai näiden verkkosivujen kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Käyttäjän tulee perehtyä ja noudattaa kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttö- ja muita ehtoja.

Toimitettu aineisto

Käyttäjän tulee kohtuullisin toimenpitein varmistaa ennen aineiston toimittamista, että hänen Harwallille toimittamansa aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) ei sisällä viruksia tai muita saastuttavia tai tuhoavia ominaisuuksia. Lisäksi käyttäjän on varmistettava, että hän omistaa kaikki oikeudet Hartwallille toimittamaansa aineistoon tai muuten hallitsee niitä ja Hartwall voi käyttää, julkaista, muokata ja jaella kyseistä aineistoa korvauksetta käyttäjälle. Käyttäjä sitoutuu olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin Hartwallia vastaan liittyen hänen Hartwallille toimittamaansa aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan Hartwallia mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat käyttäjän toimittamasta aineistoista, sekä korvaamaan Hartwallille tästä aiheutuvat vahingot.

Henkilötiedot

Hartwall menettelee Henkilötietolain edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä.

Tiettyjen Hartwallin tarjoamien verkkopalveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Hartwall saattaa asiakassuhteen ja palvelujen (mm. kilpailut) toimittamista varten kysyä sekä rekisteröidyltä että rekisteröitymättömältä käyttäjältä tiettyjä henkilötietoja, kuten nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa, sekä käyttäjän toivoessa yhteydenpitoa sähköpostitse, tämän sähköpostiosoitetta. Tiettyjen palvelujen toimittamisen kannalta Hartwall saattaa asiakassuhteen hoitamista varten kysyä muita tarpeellisia tietoja, kuten pankkiyhteystietoja.

Käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Hartwallin ylläpitämään henkilötietorekisteriin. Hartwall käsittelee käyttäjän toimittamia henkilötietoja verkkosivuilla tarjottuihin palveluihin ja toimintoihin muun muuassa kilpailuihin liittyviin tarkoituksiin, vastatakseen kävijän lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, hyvittääkseen kuluttajille Hartwallin tuotteista aiheutuneita rahallisia menetyksiä, kehittääkseen tuotteitaan ja palveluitaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin asiakassuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin. Hartwall käsittelee käyttäjän toimittamia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Hartwall ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Käyttäjä voi käyttää henkilötietolain mukaista itseään koskevien henkilötietojen tarkastusoikeuttaan lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön Hartwallin henkilörekisterivastaavalle. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävillä oheisesta linkistä: rekisteriseloste. Käyttäjän pyynnöstä Hartwall oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Sivustojen käyttötiedot sekä evästeiden käyttö

Hartwall voi kerätä tietoa verkkosivustojensa käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen, sekä käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Hartwallin sivustojen sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Hartwall voi käyttää ns. evästeitä (cookies). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä tavalla Hartwall kerää tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään kehittääkseen palveluja edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjän on yleensä mahdollista muuttaa selaimensa asetuksia ja torjua sekä poistaa evästeet koneeltaan. Tietyt Hartwallin verkkopalvelut voivat edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Tietoturva

Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Hartwall järjestää verkkosivustonsa ja palvelujensa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Hartwall ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Ei takuita

KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY SEN, ETTÄ a) VERKKOSIVUSTON HYÖDYNTÄMINEN TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. VERKKOSIVUSTO TARJOTAAN "SELLAISENA KUIN SE ON", JA HARTWALL KIISTÄÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, b) HARTWALL EI TAKAA ETTÄ (i) VERKKOSIVUSTO VASTAA KÄYTTÄJÄN ODOTUKSIA, (ii) ETTÄ VERKKOSIVUSTO ON SAATAVANA KESKEYTYKSETTÄ TAI OIKEA-AIKAISESTI, VARMASTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI, (iii) ETTÄ INFORMAATION OIKEELLISUUS JA LAATU, JOTKA KÄYTTÄJÄ ON SAANUT VERKKOSIVUSTON KAUTTA, VASTAA KÄYTTÄJÄN ODOTUKSIA, c) KÄYTTÄJÄ VASTAA YKSIN TIETOJÄRJESTELMÄÄNSÄ KOSKEVASTA VAHINGOSTA TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ, JOKA AIHEUTUU SISÄLLÖN LATAAMISESTA VERKKOSIVUSTOLTA. d) MIKÄÄN NEUVO TAI INFORMAATIO, KIRJALLISENA TAI SUULLISENA, JONKA KÄYTTÄJÄ SAA HARTWALLILTA TAI PALVELUN KAUTTA EI MUODOSTA MITÄÄN OIKEUDELLISESTI SITOVAA NEUVOA TAI TAKUUTA, JOTA EI ERITYISESTI OLE ILMAISTU NÄISSÄ EHDOISSA.

YLLÄ OLEVA EI RAJOITA KULUTTAJAN LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA.

Vastuunrajoitus

KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY SEN, ETTÄ HARTWALL EI VASTAA MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN VIIVÄSTYS, KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEESTÄ VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖMAHDOLLISUUDESTA AIHEUTUNUT VAHINKO, TULOJEN, LIIKEARVON, KÄYTTÖOIKEUDEN TAI TIEDON MENETYS TAIKKA MUU TALOUDELLINEN MENETYS, JOKA JOHTUU: (i) VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ, ETTEI SITÄ OLE VOITU KÄYTTÄÄ; (ii) KORVAAVAN TAVARAN TAI PALVELUN HANKKIMISESTA AIHEUTUNEESTA KULUSTA, JOKA PERUSTUU VERKKOSIVUSTON KAUTTA SAATUUN TIETOON, INFORMAATIOON TAI PALVELUUN TAI VIESTISTÄ JOKA ON VASTAANOTETTU VERKKOSIVUSTON KAUTTA; (iii) OIKEUDETTOMASTA PÄÄSYSTÄ TIEDONSIIRTOIHIN TAI NIIDEN LUVATTOMATTOMASTA MUUTTAMISESTA; TAI (iv) MUISTA VERKKOSIVUSTOON LIITTYVISTÄ OLOSUHTEISTA.

Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin ehtoihin ja ilmoituksiin sekä käyttäjän ja Hartwallin väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, joko Helsingin käräjäoikeudessa tai käyttäjän kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.